top of page
Makelaar match zoeken van makelaar bij funda of vbo

Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer, Privacy statement en Cookies verklaring.

 

Gebruiksvoorwaarden Match je makelaar©

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op aanvragers van offertes op de website https://matchjemakelaar.nl. Match je makelaar© is een initiatief van lichtstadmakelaardij en als handelsnaam geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 17149076

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 algemene voorwaarden: algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden. Ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 dienst: de dienstverlening die via en door Match je makelaar© wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het platform www.matchjemakelaar.nl

1.3 gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, opdrachtgevers en deelnemende bedrijven.

1.5 lead: de mogelijkheid om op basis van de aanvraag contact op te nemen met de gebruiker.

1.6 leadprijs: de door het deelnemende bedrijf verschuldigde vergoeding voor het verkrijgen van de lead.

1.7 opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht voor makelaarsdiensten en of directe aanverwanten aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van makelaarsdiensten en of aanverwantendiensten aan een deelnemend bedrijf met gebruikmaking van het platform.

1.8 platform: het door Match je makelaar© via de website www.matchjemakelaar.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop opdrachtgevers en deelnemende bedrijven in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van makelaarsdiensten en of aanverwanten diensten.

1.9 reactie:

iedere reactie van het deelnemend bedrijf op een aanvraag, ongeacht de inhoud of termijn daarvan.

1.10 deelnemende bedrijven:

de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever respectievelijk die reageert op één of meer aanvragen van een opdrachtgever. Elk deelnemend bedrijf wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze algemene bepalingen daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten. Deelnemende bedrijven vallen onder de algemene voorwaarden voor bedrijven die bij registratie worden verstrekt.

1.11 Match je makelaar©: is een handelsnaam van lichtstadmakelaardij, met kvk nummer: 17149076

Deze gebruiksvoorwaarden (de “gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 25 oktober 2023 van toepassing op ieder gebruik van de website hierna te noemen www.matchjemakelaar.nl (de “website”)(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Match je makelaar© worden aangeboden en op alle overeenkomsten die www.matchjemakelaar.nl aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Match je makelaar© raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten (een “gebruiker”) aan, deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Match je makelaar© kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Artikel 2. Bescherming van uw privacy

In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.
Artikel 3. Garanties

Wij geven geen garanties op producten en/of diensten

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door;

3.1 gebruik van de diensten van Match je makelaar©;

3.2 het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;

3.3 onjuiste informatie op de website;

3.4 afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website;

3.5 wijzigingen in de diensten van Match je makelaar©  of wijzigingen in of op de website;

3.6 het handelen door gebruiker in strijd met de gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 4. Recht op niet doorzetten van aanvragen Match je makelaar© heeft het volledige recht om offerte-aanvragen niet door te sturen bij:

A. Vermoedens van misbruik van de aangeboden diensten,
b. Matige inhoudelijke kwaliteit van de aanvraag. Aan deelname kunnen door de aanvrager geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Kosteloos aanvragen

Door een gebruiker kunnen op de website offertes of diensten worden aangevraagd bij deelnemende bedrijven. Het aanvragen van offertes is altijd kosteloos. Match je makelaar© zal de aanvrager op geen enkele wijze kosten in rekening brengen voor verwerking van de offerte-aanvraag.

Artikel 6. Vrij van verplichtingen

Aanbieding die de aanvrager ontvangt zijn volledige vrij van verplichtingen. De aanvrager is vrij om te besluiten om niet op de aangeboden offertes of aanbiedingen in te gaan.

Artikel 7. Voorwaarden deelnemende bedrijven

Er gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden voor deelnemende bedrijven. Die vallen onder de algemene voorwaarden voor bedrijven die bij registratie worden verstrekt.

Artikel 8. Dienst offerte-aanvraag

De deelnemende bedrijven aan wie de aanvragen verzonden worden zijn bedrijven die daadwerkelijk de dienst kunnen leveren die in de offerte-aanvraag beschreven staat.

Artikel 9. Vrijwaring aansprakelijkheid Vrijwaring door gebruiker
Iedere gebruiker vrijwaart Match je makelaar© voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een aanvraag; (ii) het gebruik van via de website afgenomen diensten.

Artikel 10. Bewaring offerte-aanvragen

Alle aangeleverde informatie in offerte-aanvragen wordt, na verzending van de informatie naar bedrijven, bewaard door Match je makelaar© ter verbetering van de kwaliteit van de website. Zie ook ons privacy beleid voor verdere toelichting.

Artikel 11. Contact opnemen met aanvrager

Match je makelaar© mag contact opnemen met de aanvrager om de gegevens van de aanvraag te controleren op echtheid, ter voorkoming van misbruik van de diensten van Match je makelaar© en ter bewaking van de kwaliteit van de doorgestuurde offerte-aanvragen.

Artikel 12. Match je makelaar© brengt enkel partijen bij elkaar

Match je makelaar© kan door de aanvrager niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door een bedrijf waarmee een aanvrager in contact is gekomen naar aanleiding van de diensten van Match je makelaar©. Match je makelaar© heeft geen enkel belang bij (en maakt op geen enkele manier onderdeel uit van) een aan- of verkooptransactie en/of diensten van een deelnemend bedrijf. Match je makelaar© brengt partijen enkel met elkaar in contact, zonder verder zicht op- of verdere inmenging in het contact dat volgt uit de diensten van Match je makelaar©.

Artikel 13. Verwerkingstijd aanvraag

Match je makelaar© streeft er naar iedere offerte-aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken. Match je makelaar© kan niet instaan voor de reactietijd van leads die automatisch zullen worden doorgestuurd naar aangesloten bedrijven.

Artikel 14. Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Match je makelaar©, zoals deze beschikbaar is gesteld door Match je makelaar©. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Match je makelaar© is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Match je makelaar©.

 

Artikel 15. Geen garantie op juistheid indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Match je makelaar© te mogen claimen of te veronderstellen.

Match je makelaar© streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van- of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten, diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Match je makelaar© aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 16. Recht van wijziging bepalingen

Match je makelaar© heeft het recht om deze algemene bepalingen en disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.

Artikel 17 Garanties bij conflict bemiddeling en executie hulp:

Uw gegevens worden met uiterste discretie behandeld, het aanmelden en advisering van een zaak geeft geen enkele garantie voor het oplossen van een zaak. Wij kunnen mits u dat wenst dat Match je makelaar© een bemiddelende functie bekleed binnen het conflict, dit tegen een vooraf afgesproken uur tarief. Het inschakelen als bemiddelaar bij een executie verkoop of voorkoming daarvan is geheel kosteloos. Opdrachten worden aanvaard door Match je makelaar© maar kunnen ten alle tijden worden terug gegeven zonder recht op restitutie ook niet op reeds betaalde gelden of facturen. Het melden van een zaak of case verplicht u tot niets en er zijn geen kosten verbonden aan de beoordeling en of het eerste telefonisch consult. 
Artikel 18 Het behandelen van een aanmelding

het aanmelden van een zaak verplicht makelaarshuis online niet tot het oppakken van de aangemelde zaak dan wel het uitbrengen van een advies. Het aangaan van een bemiddelingsovereenkomst met Match je makelaar©  is enkel mogelijk na schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht door Match je makelaar© , alle werkzaamheden voor deze bevestiging dienen te worden betaald naar het uurtarief welk u vooraf schriftelijke en telefonisch is medegedeeld, alle werkzaamheden voor de schriftelijke aanvaarding worden beschouwd als werkzaamheden voor een advies.                                  

Artikel 19 Advies en ondersteuning.

Wij geven enkel een advies gebaseerd op jaren lange ervaring en op basis van de door u verstrekte gegevens. Adviezen zijn niet bindend en niet definitief juridisch bindend of ondersteund maar hebben enkel tot belang u zo goed mogelijk in de visie van Match je makelaar©  van dienst te zijn.
Artikel 20 Aansprakelijkheid en uitkomsten van zaken

Wij zijn niet aansprakelijk voor welke uitkomsten dan ook dan wel veranderingen in een zaak of door onjuist aangeleverde informatie of voorstelling van zaken. Match je makelaar© kan door de aanvrager of opdrachtgever bij conflict bemiddeling danwel executie hulp niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door een advies of niet bevredigende uitkomst.
Artikel 21 Discretie en omgang gegevens aangemelde zaken

Match je makelaar© zal met geen enkele andere partij contact opnemen of uw zaak bespreken totdat melder / opdrachtgever daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven noch zal Match je makelaar© uw gegevens doorzetten naar andere partijen. Na het uitbrengen van een eerste advies per mail dan wel telefonisch consult zullen uw gegevens welke door u verstrekt zijn, uit ons systeem verwijderd worden binnen 48 uur na uitbrengen van consult tenzij u Match je makelaar© inschakelt als bemiddelaar.
Artikel 22 Taxatie opdrachtbemiddeling

De kosten van de taxatie komen geheel voor rekening van opdrachtgever. Indien er door een geldverstrekker geen toezegging kan worden verkregen voor het aangaan van een of meer geldleningen ter financiering van bovengenoemde registergoed, onder de bij de grote geldverstrekkende instellingen gebruikelijke voorwaarden en of bepalingen, kan Match je makelaar© niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de redenen, voor de kosten van de taxatie. Het staat u vrij om met een taxateur of een der welke adviseur in zee te gaan, ongeacht of het de aangereikte partij is welke door Match je makelaar©  is voorgesteld aan u.

 

 

 

DISLAIMER Match je makelaar©

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Match je makelaar© is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.
 

Informatie op onze websites
Match je makelaar© doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website en onze andere portals. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. Match je makelaar© behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. De op de websites verstrekte juridische informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze websites. In geval van een juridisch probleem adviseren wij u daarom contact op te nemen met de juridische specialisten. De informatie op onze websites, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van Match je makelaar© gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Functioneren websites
Match je makelaar© stelt alles in het werk om de websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Match je makelaar© niet garanderen dat de websites te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneren en/of vrij zijn van virussen. Match je makelaar© vraagt uw begrip hiervoor.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle uitingen van Match je makelaar© zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Match je makelaar© of van de geadresseerde.


Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Match je makelaar© heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Wijzigen van deze disclaimer
Match je makelaar© hou
dt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

 

Privacy Statement Match je makelaar©

Op deze pagina geven wij je informatie hoe ‘Match je makelaar© ‘ omgaat met je persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen. Match je makelaar© respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten en of diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Match je makelaar© verzamelt, waarom we dit doen, de wettelijke grondslag en hoelang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn. 


Onze contactgegevens

Match je makelaar© is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn bereikbaar per mail info@matchjemakelaar.nl of kun met ons chatten via de chat welke terug te vinden is via onze website www.matchjemakelaar.nl .

 

Deze website wordt beheerd door Match je makelaar©

Wanneer je deze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over jou verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens bijvoorbeeld door aanmelden van je woning op ons contactformulier) als indirect. Match je makelaar© zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in het Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Match je makelaar© met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Match je makelaar© verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar

bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor je interessant kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door jouw verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met jou op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

 

Met wie delen wij persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) je persoonsgegevens met onder andere de volgende instanties en/of bedrijven:

• Accountantskantoor
• IT leveranciers (o.a. hosting website)
• Banken
• Notarissen
• Makelaars

• Bouwkundige bedrijven
• Verzekeringsmaatschappijen

• Juristen

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst en met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Match je makelaar© via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, je godsdienstige overtuiging, je gezondheid en/of andere zaken. In gevallen waarin Match je makelaar©  wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zul je vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen je erop dat je door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Match je makelaar© uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

Grondslag

Als grondslag om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken hanteren wij de gegeven toestemming van de persoon om wie het gaat. 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
 

Wijzigingen privacy statement

Match je makelaar© behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Cookie Verklaring

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat een website op jouw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen, waardoor bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan onze website jouw apparaat en persoonlijke voorkeuren worden herkend. Sommige cookies zijn noodzakelijk, hierdoor werkt onze website. Deze kunnen niet uit worden gezet. Via onze cookiebar kun je aangeven of wij naast deze functionele en analytische cookies (beperkt), ook advertentie- en trackingcookies (standaard) mogen plaatsen. Met deze laatste cookies kunnen we jouw ervaring binnen en buiten onze website personaliseren. Zo kan je (gepersonaliseerde) banners op andere websites van ons zien naar aanleiding van eerder websitebezoek.


Beperkt

Als je alleen de noodzakelijke cookies wenst gaat de website terug naar de basis en kan het zijn dat je minder gebruiksgemak ervaart. Als je hiervoor kiest blijft het mogelijk dat je advertenties of aanbiedingen van match je makelaar ontvangt op websites en apps van match je makelaar en/of andere partijen, maar die zijn dan niet specifiek voor jou geselecteerd. De keuze voor beperkte cookies betekent ook dat er geen gegevens worden onthouden en dat er geen rekening gehouden kan worden met persoonlijke voorkeuren. Wel kunnen we geanonimiseerde websitestatistieken analyseren en zo onze website steeds beter maken.

Standaard

Met de standaard optie haal je het meeste uit matchjemakelaar.nl. Zo kunnen we jouw inloggegevens voor je onthouden of bijvoorbeeld lokaal woningaanbod tonen. Jouw gegevens worden onthouden en je geeft hiermee expliciet toestemming om jouw websitebezoek te analyseren en deze analyses te gebruiken voor persoonlijke advertenties op matchjemakelaar.nl en sites van andere partijen. Ook geef je ons toestemming om jouw gedrag op onze website met deze partijen te delen.

 

Cookie instellingen aanpassen
Wil je jouw cookie-instellingen wijzigen? Dat kan. Als we gebruik mogen maken van functionele, analytische, advertentie- en trackingcookies, kies dan voor ‘Standaard’. Wil je dat wij geen advertentie- en trackingcookies plaatsen? Kies dan voor Beperkt. Dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies en gebruiken we technieken die daarop lijken. Na het klikken op een van de keuzes hieronder, worden jouw cookie-instellingen aangepast.

 

 

Helmond 25 oktober 2023

bottom of page